React.memo, useMemo ve useCallback Nedir?

Photo by Rich Tervet on Unsplash

Çünkü bileşenler işlev olarak aldığı propsların referanslarını karşılaştırarak değişip değişmediğini hesaplar.

--

--

Front-End Developer

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store