React.memo, useMemo ve useCallback Nedir?

Image for post
Image for post
Photo by Rich Tervet on Unsplash

React.memo

Bileşenimizi sardığımız üst katman bir bileşendir. Bileşenimizin aldığı props ları yüzeysel olarak kontrol ederek, bir değişiklik yoksa son render edilen sonucu kullanır.

Image for post
Image for post
Image for post
Image for post

useMemo

Memoization da bahsettiğimiz tekniğin React hook’u olarak yapılmasını sağlayan bir işlevdir. İki parametre alır, ilki memoization uygulamak istediğimiz işlemi tutan bir işlevdir. Diğeri o işlemin girdilerini tutan bir deps dizisidir.

Image for post
Image for post

useCallback

useMemo nun aksine aldığı işlevin sonucunu saklamak yerine işlevin kendisini saklar. deps olarak verilen değerleri değişmediği sürece de sakladığı işlevi döndürür.

Image for post
Image for post

Front-End Developer

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store