Map Sınıfı Nedir? — JavaScript

Photo by Rich Tervet on Unsplash

Object ve Map Karşılaştırması

  1. Map nesneleri sadece ona eklenen anahtarları içerir, anahtarlarınızla çakışacak prototip’in den gelen varsayılan anahtarları bulunmaz.
  2. Objeler sadece String ve Symbol veri tiplerinde anahtarlar içerebilirken, Map nesneleri herhangi bir veri tipinde anahtar içerebilir.
  3. Map nesnelerinde anahtarlar eklenme sıralarını korurlar. Objeler için bu hep böyle değildi ve bu sıraya güvenmemek daha iyidir.
  4. Map nesnesinin sahip olduğu anahtar sayısı size özelliği ile kolaylıkla öğrenilebilir. Objeler için bunu manuel yapmak gerekir. Örneğin Object.keys(scores).length
  5. Bir Map nesnesi iterable bir değerdir. Objeler üzerinde bunu yapmak için Object.keys, Object.entries gibi metotlar kullanılır ya da objenin numaralandırılmış özellikleri for...in ile yinelenebilir.
  6. Performans konusunda anahtar değer çiflerinin eklenme sıklığına göre Map nesnesi daha performanslıdır. Bir obje bunun için bir optimizasyon içermez.

--

--

Front-End Developer

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store